HAL doet mee aan Energiesafari – Openstelling ketelhuis en uitleg over aardwarmte

Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan Haagse Aardwarmte Leyweg op zaterdag 10 februari.

Van 12.00 tot 17.00 uur bent u welkom in het bruine gebouw op de hoek van de Leyweg en de Zuidwoldestraat, het zogenaamde ketelhuis.

Wij informeren u daar graag over aardwarmte en de ontwikkelingen rond de aardwarmtebron bij u in de buurt aan de Leyweg.

Samen op weg naar klimaatneutrale stad

In Den Haag werken energieproducenten, netbeheerders, woningcorporaties, bewonersinitiatieven, bedrijven en de gemeente samen om alle gebouwen in Den Haag zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken.

Op die manier is én blijft Den Haag een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. In Den Haag zijn al veel mensen actief om hun huis, bedrijf of buurt te verduurzamen.

Wilt u weten hoe ze dat doen? Dat is te zien tijdens de Energiesafari. De aardwarmtecentrale is één van de locaties die u tijdens de Energiesafari kunt bezoeken.

Kijk voor de andere vijftien bijzondere locaties in de stad op www.denhaag.nl/energiesafari

Wij zien u graag op 10 februari!

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

PERSBERICHT

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN B.V., Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC B.V. en Gemeente Westland  gaan samen onder de naam Geothermie Alliantie Zuid-Holland werken aan het verduurzamen van de warmtevoorziening door de winning van aardwarmte in Zuid-Holland.

De Geothermie Alliantie is opgericht om de winning en het gebruik van duurzame warmte uit de diepe ondergrond (aardwarmte oftewel geothermie) in de provincie Zuid-Holland te bevorderen. Daarvoor wordt gekeken naar de optimale mogelijkheden voor de ontwikkeling van geothermie in Zuid-Holland.  En hoe deze omgezet kunnen  worden in concrete plannen om aardwarmte veilig en maatschappelijk verantwoord te kunnen winnen. Daarvoor zullen alle deelnemende partijen hun relevante kennis en ervaring op het gebied van geothermie, de ontwikkeling van infrastructuur en de warmtemarkt inbrengen.

Zuid-Holland is bij uitstek de provincie waar de omstandigheden in de diepe ondergrond gunstig zijn om aardwarmte te winnen.  Het merendeel van de in Nederland gerealiseerde geothermische projecten bevindt zich dan ook in Zuid-Holland (8 van de 15). Doorgaans gaat het daarbij om initiatieven vanuit glastuinbouwbedrijven die de mogelijkheden van geothermie hebben verkend en gerealiseerd.  De verwachting is dat de geothermische warmte in de komende tijd ook op grote schaal kan worden gewonnen voor de verwarming van woningen, kantoren en andere industrieën, bijvoorbeeld via de koppeling met de aanleg van een warmtenet.

De ontwikkeling van duurzame, lokale warmtebronnen zoals geothermie, is van groot belang voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Het klimaatakkoord van Parijs en de uitfasering van aardgas maken dat het gebruik van andere warmte bronnen  de komende jaren enorm zal toenemen.  Met deze nieuwe alliantie willen de partijen warmte uit de ondergrond benutten voor inzet in warmtenetten, naast restwarmte.

————————————————————————————————

Specifieke informatie over de partners:

  • Gemeente Westland heeft inmiddels vijf geothermie projecten in werking en één triasboring in realisatiefase. In het kader van Coalitie Hot is de ambitie komende jaren 8 aanvullende projecten te gaan realiseren.
  • Eneco levert op diverse plaatsen in Zuid-Holland warmte aan gebouwen, in aantal aansluitingen variërend van een paar duizend tot meer dan 40.000 woningen. De grootste netten liggen in Rotterdam en Den Haag. De doelstellingen van de Geothermie Alliantie Zuid Holland sluiten naadloos aan op de visie van Eneco; de vraag naar duurzame warmte zal groeien en Eneco wil dit invullen door de uitbreiding van haar lokale warmtenetten en het aansluiten van duurzame bronnen. Eneco ziet zichzelf vooral als potentiële afnemer van warmte voor haar klanten.
  • Geothermie is voor HVC een speerpunt, wat past bij de rol om haar aandeelhouders (gemeenten en waterschappen) te faciliteren bij de vormgeving en uitvoering van activiteiten die nodig zijn voor de lokale verduurzaming en uitfasering van aardgas. HVC is actief in de volledige keten van beleidsadvies en projectontwikkeling tot het investeren, realiseren en exploiteren van duurzame warmtebronnen, open warmtenetten en de levering van warmte aan bedrijven en consumenten.
  • Voor Hydreco Geomec is geothermie core-business. Met een team van op dit moment 15 professionals wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van vele geothermie projecten in Nederland, met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant (hiervan zijn Den Haag, Delft, Voorne en Tilburg het verst gevorderd). Het doel is om als geothermie operator langjarig het technisch beheer en de exploitatie van vele geothermie plants uit te voeren. Dit doet Hydreco Geomec voor eigen projecten, maar ook in opdracht van derden.
  • EBN, een beleidsdeelneming van het ministerie van Economische Zaken en primair actief in de exploratie en winning van olie en gas, adviseert EZ over de ontwikkeling van geothermie in Nederland Daarbij zet EBN haar kennis van de ondergrond en manier van werken in de olie- en gassector breed in om bij te dragen aan de energietransitie. De door EBN en TNO ontwikkelde portfoliobenadering laat zien dat door het in samenhang ontwikkelen van meerdere projecten, zoals ook toegepast in de olie en gas sector, grote voordelen van risicoreductie, kostenreductie en rendementsoptimalisatie worden gerealiseerd. Met deelname van EBN wordt deze benadering ook in de Geothermie Alliantie Zuid-Holland geborgd.
  • De leden van DAGO bundelen en delen hun kennis en ervaringen van geothermie onderling en brengen dit binnen de alliantie in met het streven naar gezamenlijke standaarden, procedures en criteria. Specifieke aandachtsgebieden daarbij zijn:  veiligheid, gezondheid en milieu,  passende aansluiting met bestaande en toekomstige wet- en regelgeving,  doelmatige bedrijfsvoering en  betrouwbare en betaalbare geothermie.

Status update projectwerkzaamheden Haagse Aardwarmte Leyweg

30 oktober 2017

Afgelopen juni hebben we de putten bij de aardwarmtecentrale aan de Leyweg opengemaakt en van binnen geïnspecteerd. Dit was best een spannend moment omdat de putten 5 jaar stil hebben gestaan. En we zijn tevreden met het resultaat: de putten zijn in goede staat. Wel is één van de putten onderin enigszins verstopt, maar dat wordt de komende maanden opgelost. In een filmpje kunt u beelden zien van de binnenkant van de put op verschillende dieptes !

De afgelopen maanden zijn verdere plannen voor het operationeel maken van de aardwarmtebron uitgewerkt. Momenteel wordt hard gewerkt om alle noodzakelijke vergunningen te verkrijgen. Dit gebeurt allemaal door Hydreco Geomec, een bedrijf met veel ervaring met het ontwikkelen en beheren van geothermieprojecten.

Wij gaan vanaf januari met speciale apparatuur de putten schoonmaken en testen. Hiervoor wordt eind 2017 het bouwterrein ingericht en een vloeistofdichte bestrating aangelegd. Ook wordt op een deel van het naastliggende parkeerterrein één grote silo of een aantal kleinere silo’s gebouwd voor tijdelijke opslag van water dat bij het schoonmaken en testen van de putten omhoogkomt. Dit water wordt later afgevoerd naar zee. Hiervoor is een vergunning verkregen. Wij houden u via deze website op de hoogte van de werkzaamheden.

De verwachting is dat eind 2018 de aardwarmtecentrale warmte aan huizen kan gaan leveren in Den Haag Zuidwest.

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan Haagse Aardwarmte Leyweg

In het kader van de Haagse Week van de Duurzaamheid waren belangstellenden op zaterdag 7 oktober welkom om een kijkje te nemen bij de aardwarmtebron aan de Leyweg.  We kijken terug op een leuke dag. We hebben mensen uit de omgeving mogen verwelkomen en rondleiden in de centrale en bij de geothermie putten. Volgens wethouder Joris Wijsmuller die 7 oktober aanwezig was, biedt de Haagse bodem ‘unieke kansen’ om over te stappen naar aardwarmte: “Dat  ligt bij ons dichter aan het oppervlakte dan elders. Deze potentie moeten we benutten.”

De gemeente wil de komende vijf jaar nog drie nieuwe plekken aanwijzen voor aardwarmtecentrales, vergelijkbaar met de locatie aan de Leyweg. De komende maanden worden potentiële locaties in kaart gebracht.

We waarderen uw positieve belangstelling zeer! Voor foto’s van deze dag klik hier:

En op 24 oktober hebben we een delegatie van de Gemeente Den Haag en Eneco mogen ontvangen op de locatie. Het doel van het bezoek was om een beter beeld te krijgen van de  werkzaamheden en planning die de komende tijd in- en rondom de putten zullen plaatsvinden. Jan Willem Rösingh van HAL BV heeft de geplande werkzaamheden toegelicht. Ook van dit bezoek zijn foto’s beschikbaar:

 

 

 

 

 

Persbericht SVn

 

Persbericht

 

12 oktober 2017

Haagse Aardwarmte Leyweg: duurzame aardwarmte voor Den Haag Zuidwest een stap dichterbij

Afgelopen zaterdag 7 oktober is door de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) het bouwbord van project Haagse Aardwarmte Leyweg onthuld. HAL heeft de ambitie de binnenstedelijke omgeving in Den Haag zuidwest van duurzaam gewonnen warmte te voorzien. Het Energiefonds Den Haag is mede aandeelhouder en co financier.

De aardwarmteputten zijn in 2010 geboord voor de levering van duurzame warmte aan woningen in Den Haag Zuidwest. Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) heeft de geothermiebron, bestaande uit een productie- en een injectieput, overgenomen. HAL werkt hierbij nauw samen met de gemeente Den Haag en Eneco. De uitvoerder van het project is Hydreco Geomec B.V..

Een enthousiast team van technische experts werkt nu aan de herontwikkeling van de aardwarmtebron. Het project zal aan een groeiend aantal woningen warmte gaan leveren met uiteindelijk doel om circa 4.000 woningen in Den Haag Zuidwest van duurzame warmte te voorzien. Door gebruik te maken van aardwarmte komt er jaarlijks circa 5.000 ton CO2 minder in de lucht.

De ontwikkeling en financiering van geothermie past binnen de Investeringsstrategie van het ED-fonds, dat is opgezet om projecten te (co)financieren die de uitstoot van CO2 in de stad Den Haag omlaag brengen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) heeft het fonds in beheer.


Voor meer informatie over het Energiefonds Den Haag en de cofinanciering van de geothermiebron, neem contact op met:

Nico van Est, Fondsmanager

Tel: 06 57 31 58 01, e-mail:  n.est@svn.nl

 

Activiteit in het kader van de week van de duurzaamheid

Uitnodiging namens de Gemeente Den Haag

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een echte omslag in energiegebruik nodig. Heel Nederland moet op termijn vaarwel zeggen tegen aardgas om gebouwen te verwarmen, te koken en voor warm water. In Den Haag wordt al hard gewerkt aan de overstap op andere vormen van warmtevoorziening. Onder andere bij de aardwarmtecentrale bij u in de buurt aan de Leyweg. Sinds enkele maanden werkt de Haagse Aardwarmte Leyweg BV (HAL)  daar aan de herstart van de bron. Op zaterdagmorgen 7 oktober praten we u graag bij over de stand van zaken en de vervolgstappen. We nodigen u van harte uit voor een informele bijeenkomst op het terrein van de warmtebron.

  • Wat: Informatiebijeenkomst stand van zaken aardwarmtebron Leyweg
  • Waar: Leyweg, Den Haag                                                           
  • Wanneer: Zaterdag 7 oktober 2017
  • Hoe laat: Van 9.30 tot en met 11.30, om 10.00 uur toelichting wethouder Joris Wijsmuller

Vanaf 10.00 uur is wethouder Joris Wijmuller aanwezig om een toelichting te geven op de ambities en plannen van Den Haag. Jan Willem Rösingh van de HAL vertelt over de vervolgstappen die nodig zijn om de aardwarmtebron  in gebruik te nemen.  Ook krijgt u meer informatie over de werking van de aardwarmtebron en kunt u een kijkje nemen bij de bron.

De informatiebijeenkomst vindt plaats tijdens de Week van de Duurzaamheid. Tijdens deze week van 3 tot en met 10 oktober staat centraal wat er nu al gebeurt in de stad. Maar ook wordt aandacht gevraagd voor de toekomst, want extra maatregelen en nieuwe initiatieven zijn nodig om de ambities waar te maken. Zo zorgen we er voor dat Den Haag een aantrekkelijke, groene en gezonde stad is én blijft om te wonen, werken en recreëren

We zien u graag op 7 oktober bij de aardwarmtebron op de Leyweg!

Met vriendelijke groeten ,

Gemeente Den Haag

namens Martijn Kosterman
Programmamanager Duurzaamheid

Geplande inspectie werkzaamheden in aardwarmte putten

Den Haag, 13 juni 2017

In 2016 heeft het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) de aardwarmte bronnen aan de Leyweg overgenomen met de bedoeling om ze te herstellen en aardwarmte te produceren voor het warmtenetwerk in de omgeving. Binnenkort gaan we aan het werk op het terrein. We beginnen met de inspectie van de putten om de huidige staat vast te stellen en te kijken welke vervolgwerkzaamheden nodig zijn. Het werk wordt door gecontracteerde specialistische onderaannemers uitgevoerd onder leiding van HAL. Met deze brief informeren we u graag over het ‘wie, wat, wanneer en bereikbaarheid’ rondom dit project.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van het terrein, het gereed maken van de putten voor inspectie en de inspectie zelf.
De voorbereiding bestaat uit het plaatsen van tijdelijke hekken, een kantoor unit en het bereikbaar maken van de putten. De putten zelf worden geopend en met een kraan worden daar de pomp en buizen uitgehaald. De inspectie wordt uitgevoerd met een camera en met meetapparatuur.

Eén aanspreekpunt.
U kunt met al uw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden tijdens kantooruren terecht bij:
tel:       070-2211588
mail:   info@haagseaardwarmte.nl

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 19 juni en nemen ongeveer drie weken in beslag. In de week van 19 juni wordt het bouwterrein voorbereid.

Bereikbaarheid & veiligheid
Alle panden in het omliggende werkgebied blijven gewoon bereikbaar. De plek waar de werkzaamheden plaatsvinden zetten wij af met bouwhekken.

Parkeren
Er is geen invloed op het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de buurt.

Hulpdiensten
Alle hulpdiensten kunnen zonder problemen uw pand bereiken. Zowel de brandweer, politie en ambulance zijn op de hoogte van de werkzaamheden.

Hinder
We verwachten dat de hinder die u van de geplande werkzaamheden ondervindt minimaal is. Door het materieel dat naar het werkterrein rijdt en vrachtauto’s die moeten lossen kunt u mogelijk wel enige geluidshinder ondervinden. Wij vragen uw begrip daarvoor. We doen er alles aan om de geluidshinder tot een minimum te beperken.

Tips voor veiligheid en bereikbaarheid
– Betreed nooit zonder toestemming van de hoofduitvoerder het werkterrein;
– Kom niet in het draaibereik van materieel. Mocht u er langs moeten: zoek oogcontact met de chauffeur.

Stand van zaken ontwikkeling aardwarmte project

Foto 16-01-17 11 31 07

We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Het stappenplan voor het herontwikkelen van de putten is gereed. Op dit moment stemmen we het plan af met de verschillende bevoegde instanties. Het gaat dan niet alleen om de gemeente Den Haag, maar ook om Staatstoezicht op de Mijnen. Nadat goedkeuring is verleend voor de voorgenomen activiteiten en de omwonenden en andere betrokken partijen zijn geconsulteerd, gaan we van start met de eerste stap.

De eerste stap is het omhoog halen van de productiepomp. Vervolgens gaan we met een camera de putten in om te kijken wat de huidige toestand van de bronnen is en of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moeten worden. Deze camera actie zal naar verwachting in de zomer van 2017 plaatsvinden. Dit is wat later dan de oorspronkelijke planning, maar dat heeft geen gevolgen voor het project. Het schoonmaken van de putten zal naar verwachting eind 2017 plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken zullen er enkele bovengrondse installatiewerkzaamheden plaatsvinden. De impact op de omgeving van deze activiteiten zal gering zijn. In de loop van 2018 zullen de bronnen naar verwachting worden gekoppeld aan het warmtenet.

We merken dat er groot enthousiasme is bij betrokken mensen en organisaties om aan te haken bij dit initiatief en een succes te maken van dit project. We waarderen dit enthousiasme zeer en zijn vastberaden om er alles aan te doen om de herontwikkeling tot een succes te maken, zodat we vervolgens op meer plekken in Den Haag geothermische bronnen kunnen gaan realiseren en het stadsverwarmingsnet verder kunnen verduurzamen.