Informatieavond 12 maart 2020

Wij nodigen u van harte uit voor een informatieavond op donderdag 12 maart.

Van 19.00 tot 21.00 uur praten wij u graag bij over de ontwikkelingen rond de aardwarmtebron bij u in de buurt aan de Leyweg.

Wat: Informatieavond
Wanneer: Donderdag 12 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur
Waar: Wijkberaad Leyenburg Hoogkarspelstraat 83-85, 2547 LK Den Haag

Agenda:

19.00 – 19.30

  • inloop en ontvangst met koffie

19.30 – 20.30

  • terugblik op het project gedurende 2019
  • planning aankomende bouwactiviteiten
  • aspecten voor u van belang tijdens de bouwfase

20.30 – 21.00

  • vragen ronde en afsluiting

Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) werkt aan de herontwikkeling van de aardwarmtebron aan de Leyweg. De putten zijn schoongemaakt en getest, momenteel is de omgevingsvergunning verleend en wordt binnenkort gestart met de bouwactiviteiten om de putten daadwerkelijk in gebruik te nemen.
Mocht u op de avond verhinderd zijn en vragen hebben dan verwijzen wij u daarvoor graag door naar onze website. Hier kunt u met het contact formulier of via het e-mailadres info@haagseaardwarmte.nl uw vraag stellen.
Wij zien u graag op de informatieavond op donderdag 12 maart

Groen licht voor Haagse aardwarmtebron

De Omgevingsvergunning voor het bouwen en gebruiken van de installatie die  het mogelijk maakt de warmte vanuit het zoutwatercircuit uit de bron via  een warmtewisselaar om te zetten naar het zoetwatercircuit van het warmtenetwerk is op 6 november verleend. De installatie wordt geplaatst in de bruine Aardwarmtecentrale aan de Leyweg.

Thans is voorzien dat vanaf januari 2020 wordt gewerkt op de locatie waar de twee putten zijn aangelegd en ook in de Aardwarmtecentrale zelf.
De werkzaamheden op de puttenlocatie betreffen het aansluiten van de putten op de reeds aanwezige ondergrondse leidingen naar de Aardwarmtecentrale en het plaatsen van twee ondergrondse kelders waarin de pompen worden geplaatst die nodig zijn om het warme water naar boven te halen en na afkoeling weer terug te pompen.

In de Aardwarmtecentrale worden de installaties gebouwd die het mogelijk moeten maken dat de energie afkomstig uit het opgepompte warme water wordt overgebracht naar het warmtenet waarmee de aangesloten huizen duurzaam verwarmd gaan worden.

Informatieavond bewoners 27 augustus 2019

Op dinsdagavond 27 augustus waren de omwonenden en andere belangstellenden welkom bij de inloopavond in het Wijkberaad Leyenburg.

Aanleiding van de inloop was het feit dat het ontwerpbesluit van de vergunningaanvraag voor de bouw van de bovengrondse aardwarmte installaties momenteel tot 12 september bij de gemeente ter inzage ligt.

De avond werd bezocht door 12 omwonenden die de opzet van de inloop bijzonder plezierig vonden.

De inlopers konden rustig hun gesprekken voeren met onze experts die aan vier afzonderlijke tafels de verschillende thema’s van bouwactiviteiten, warmteleverantie, vergunningen tot geologie presenteerden.

Het was geen grote opkomst, maar de bewoners waren heel content met de opzet van de avond.

Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector

Nieuwsbericht Stichting Platform Geothermie

Persbericht, 22 januari 2019

Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector
De aandacht in de media voor het risico van mogelijke lekkages bij de winning van aardwarmte vraagt om uitleg. Het Platform Geothermie en de brancheorganisatie DAGO zetten zich in voor de structurele veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. De sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. In de media-aandacht van de afgelopen dagen zien wij een paar onderwerpen die om toelichting vragen. Juist aan de vooravond van de energietransitie van Nederland is het van groot belang dat alle krachten, kennis en kunde gebundeld worden. Alleen door een zo open mogelijke samenwerking tussen uiteenlopende partijen is deze transitie, inclusief toepassing van geothermie, met succes te doorlopen. Stem van de sector Stichting Platform Geothermie (SPG) is een onafhankelijk landelijk Platform dat zich inzet voor de verantwoorde toepassing van geothermie in Nederland. DAGO is de vereniging van geothermiebedrijven (vergunninguitvoerders) in Nederland. DAGO werkt met haar leden aan standaarden die bijdragen aan verdere verbetering van alle kwaliteitseisen in de geothermie. Daarbij wordt veel kennis en ervaring onderling gedeeld, internationaal en ook vanuit andere sectoren waaronder die van de olie- en gaswinning en drinkwaterwinning. Tegelijkertijd is DAGO in direct contact met het Ministerie van Economische Zaken als bevoegd gezag en SodM als toezichthouder. Levensduur Volgens een artikel in Trouw van 21 januari 2019 zouden alle (23) aardwarmtesystemen met technische problemen kampen. Inderdaad zijn er de nodige technische uitdagingen en is de sector voor de Nederlandse toepassing relatief jong. Toch functioneert een belangrijk deel van de geothermieprojecten naar behoren en verbetert de sector snel op technisch en organisatorisch gebied en is tegelijkertijd aandacht voor continue verbeteringen. De in de media beschreven ‘anti lek’ chemicaliën zijn corrosieremmers (inhibitors, mijnbouwhulpstoffen) die zorgen voor bescherming tegen de corrosieve invloed van het warme, zoute water dat opgepompt wordt uit de bodem. De corrosieremmers zijn bedoeld om lekkages te allen tijde juist te voorkómen en ze zijn wettelijk toegestaan en in de vergunningen opgenomen. Vanuit het milieu oogpunt staat de minimale dosering van deze corrosieremmers voorop. Putontwerp en monitoring De operator van een geothermieput gebruikt verschillende manieren om de goede
werking van de put decennialang te waarborgen. Die manieren variëren van intensieve monitoring van de integriteit van de putten, het toedienen van de laagst mogelijke dosis corrosieremmer tot aan sensoren die de samenstelling van het opgepompte water continu monitoren. Op basis van deze continue monitoring wordt een accuraat beeld gevormd van de veiligheid rondom de warmteproductie en waar nodig ingegrepen om deze te borgen. Drinkwater en geothermie Geothermie heeft tijd nodig voor acceptatie als nieuwe, veilige en duurzame energiebron in onze maatschappij. Zorgen van andere ondergrondgebruikers, zoals die van de drinkwatersector, zijn in de geothermie uiteraard bekend. In een open samenwerking met de drinkwaterbedrijven wordt onderzoek gedaan naar het effect van geothermie op de grondwaterhuishouding in de ondergrond en de monitoring daarbij. Binnenkort zijn de uitkomsten ervan bekend. Provinciale richtlijnen zijn in de maak voor geothermie in kwetsbare gebieden. DAGO werkt daarin mee en conformeert zich binnenkort aan de eerste provinciale richtlijn die volgende week wordt ondertekend. Ruimtelijke inpassing De ideale inpassing van geothermie in Nederland vraagt zowel bovengronds als ondergronds aandacht. Deze planmatige inpassing komt alleen goed tot stand in een samenwerking tussen regionale overheden, het Rijk, omwonenden en geothermie operators. In de ontwikkeling van Regionale Energiestrategieën (RES) moet zoveel mogelijk met de verschillende belangen rekening te worden gehouden. De geothermiesector is zich erg bewust van haar verantwoordelijkheid en is daarom met alle betrokkenen in structureel gesprek over doelmatige maatregelen. Naast het Ministerie EZK en SodM zijn ook provincies, gemeenten en EBN gesprekspartners (EBN is Energiebeheer Nederland, een staatsbedrijf met jarenlange ervaring in de winning van olie en gas). In mei 2018 is het ‘Masterplan Aardwarmte in Nederland’ verschenen waarin niet alleen de potentiële groei van de sector is beschreven, maar ook de noodzakelijke voorwaarden daarvoor. Veiligheid en de perceptie daarvan zijn daarbij zeer belangrijk. De uitvoering van het Masterplan is in volle gang.
Overige informatie is beschikbaar op www.geothermie.nl en www.hoewerktaardwarmte.nl

Stichting Platform Geothermie

Oude Delft 37 2611 BB Delft

www.geothermie.nl

info@geothermie.nl

Onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie in regio Ypenburg/Nootdorp

Hydreco, HAL, Eneco, AgroEnergy, tuinders uit de regio Noukoop-Balijade  en de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben op 18 januari 2019 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van aardwarmtelevering aan het bestaande warmtenet van Ypenburg, het glastuinbouwgebied Noukoop-Balijade en de resterende gebouwde omgeving in Nootdorp te onderzoeken.

Klik hier voor volledig persbericht.

Zie ook link:

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/95508/onderzoek-naar-mogelijkheden-voor-geothermie

en

https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/op-zoek-naar-nieuwe-warmtebronnen/

 

Minister Wiebes bezoekt locatie Haagse Aardwarmte Leyweg

Wat begon met een ingezonden brief heeft woensdag 14 maart daadwerkelijk geleid tot een gesprek tussen Guido Weijers en minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

De Bredase cabaretier schreef in januari een brief aan de minister om aandacht te vragen voor het milieu. Wiebes ging niet alleen akkoord met Weijers’ oproep om samen een kopje koffie te drinken, hij nam hem ook mee op werkbezoek in Den Haag.

Samen bezochten ze een de locatie van Haagse Aardwarmte Leyweg.