Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

PERSBERICHT

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN B.V., Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC B.V. en Gemeente Westland  gaan samen onder de naam Geothermie Alliantie Zuid-Holland werken aan het verduurzamen van de warmtevoorziening door de winning van aardwarmte in Zuid-Holland.

De Geothermie Alliantie is opgericht om de winning en het gebruik van duurzame warmte uit de diepe ondergrond (aardwarmte oftewel geothermie) in de provincie Zuid-Holland te bevorderen. Daarvoor wordt gekeken naar de optimale mogelijkheden voor de ontwikkeling van geothermie in Zuid-Holland.  En hoe deze omgezet kunnen  worden in concrete plannen om aardwarmte veilig en maatschappelijk verantwoord te kunnen winnen. Daarvoor zullen alle deelnemende partijen hun relevante kennis en ervaring op het gebied van geothermie, de ontwikkeling van infrastructuur en de warmtemarkt inbrengen.

Zuid-Holland is bij uitstek de provincie waar de omstandigheden in de diepe ondergrond gunstig zijn om aardwarmte te winnen.  Het merendeel van de in Nederland gerealiseerde geothermische projecten bevindt zich dan ook in Zuid-Holland (8 van de 15). Doorgaans gaat het daarbij om initiatieven vanuit glastuinbouwbedrijven die de mogelijkheden van geothermie hebben verkend en gerealiseerd.  De verwachting is dat de geothermische warmte in de komende tijd ook op grote schaal kan worden gewonnen voor de verwarming van woningen, kantoren en andere industrieën, bijvoorbeeld via de koppeling met de aanleg van een warmtenet.

De ontwikkeling van duurzame, lokale warmtebronnen zoals geothermie, is van groot belang voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Het klimaatakkoord van Parijs en de uitfasering van aardgas maken dat het gebruik van andere warmte bronnen  de komende jaren enorm zal toenemen.  Met deze nieuwe alliantie willen de partijen warmte uit de ondergrond benutten voor inzet in warmtenetten, naast restwarmte.

————————————————————————————————

Specifieke informatie over de partners:

  • Gemeente Westland heeft inmiddels vijf geothermie projecten in werking en één triasboring in realisatiefase. In het kader van Coalitie Hot is de ambitie komende jaren 8 aanvullende projecten te gaan realiseren.
  • Eneco levert op diverse plaatsen in Zuid-Holland warmte aan gebouwen, in aantal aansluitingen variërend van een paar duizend tot meer dan 40.000 woningen. De grootste netten liggen in Rotterdam en Den Haag. De doelstellingen van de Geothermie Alliantie Zuid Holland sluiten naadloos aan op de visie van Eneco; de vraag naar duurzame warmte zal groeien en Eneco wil dit invullen door de uitbreiding van haar lokale warmtenetten en het aansluiten van duurzame bronnen. Eneco ziet zichzelf vooral als potentiële afnemer van warmte voor haar klanten.
  • Geothermie is voor HVC een speerpunt, wat past bij de rol om haar aandeelhouders (gemeenten en waterschappen) te faciliteren bij de vormgeving en uitvoering van activiteiten die nodig zijn voor de lokale verduurzaming en uitfasering van aardgas. HVC is actief in de volledige keten van beleidsadvies en projectontwikkeling tot het investeren, realiseren en exploiteren van duurzame warmtebronnen, open warmtenetten en de levering van warmte aan bedrijven en consumenten.
  • Voor Hydreco Geomec is geothermie core-business. Met een team van op dit moment 15 professionals wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van vele geothermie projecten in Nederland, met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant (hiervan zijn Den Haag, Delft, Voorne en Tilburg het verst gevorderd). Het doel is om als geothermie operator langjarig het technisch beheer en de exploitatie van vele geothermie plants uit te voeren. Dit doet Hydreco Geomec voor eigen projecten, maar ook in opdracht van derden.
  • EBN, een beleidsdeelneming van het ministerie van Economische Zaken en primair actief in de exploratie en winning van olie en gas, adviseert EZ over de ontwikkeling van geothermie in Nederland Daarbij zet EBN haar kennis van de ondergrond en manier van werken in de olie- en gassector breed in om bij te dragen aan de energietransitie. De door EBN en TNO ontwikkelde portfoliobenadering laat zien dat door het in samenhang ontwikkelen van meerdere projecten, zoals ook toegepast in de olie en gas sector, grote voordelen van risicoreductie, kostenreductie en rendementsoptimalisatie worden gerealiseerd. Met deelname van EBN wordt deze benadering ook in de Geothermie Alliantie Zuid-Holland geborgd.
  • De leden van DAGO bundelen en delen hun kennis en ervaringen van geothermie onderling en brengen dit binnen de alliantie in met het streven naar gezamenlijke standaarden, procedures en criteria. Specifieke aandachtsgebieden daarbij zijn:  veiligheid, gezondheid en milieu,  passende aansluiting met bestaande en toekomstige wet- en regelgeving,  doelmatige bedrijfsvoering en  betrouwbare en betaalbare geothermie.