Bezoek aan Haagse Aardwarmte Leyweg

In het kader van de Haagse Week van de Duurzaamheid waren belangstellenden op zaterdag 7 oktober welkom om een kijkje te nemen bij de aardwarmtebron aan de Leyweg.  We kijken terug op een leuke dag. We hebben mensen uit de omgeving mogen verwelkomen en rondleiden in de centrale en bij de geothermie putten. Volgens wethouder Joris Wijsmuller die 7 oktober aanwezig was, biedt de Haagse bodem ‘unieke kansen’ om over te stappen naar aardwarmte: “Dat  ligt bij ons dichter aan het oppervlakte dan elders. Deze potentie moeten we benutten.”

De gemeente wil de komende vijf jaar nog drie nieuwe plekken aanwijzen voor aardwarmtecentrales, vergelijkbaar met de locatie aan de Leyweg. De komende maanden worden potentiële locaties in kaart gebracht.

We waarderen uw positieve belangstelling zeer! Voor foto’s van deze dag klik hier:

En op 24 oktober hebben we een delegatie van de Gemeente Den Haag en Eneco mogen ontvangen op de locatie. Het doel van het bezoek was om een beter beeld te krijgen van de  werkzaamheden en planning die de komende tijd in- en rondom de putten zullen plaatsvinden. Jan Willem Rösingh van HAL BV heeft de geplande werkzaamheden toegelicht. Ook van dit bezoek zijn foto’s beschikbaar:

 

 

 

 

 

Persbericht SVn

 

Persbericht

 

12 oktober 2017

Haagse Aardwarmte Leyweg: duurzame aardwarmte voor Den Haag Zuidwest een stap dichterbij

Afgelopen zaterdag 7 oktober is door de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) het bouwbord van project Haagse Aardwarmte Leyweg onthuld. HAL heeft de ambitie de binnenstedelijke omgeving in Den Haag zuidwest van duurzaam gewonnen warmte te voorzien. Het Energiefonds Den Haag is mede aandeelhouder en co financier.

De aardwarmteputten zijn in 2010 geboord voor de levering van duurzame warmte aan woningen in Den Haag Zuidwest. Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) heeft de geothermiebron, bestaande uit een productie- en een injectieput, overgenomen. HAL werkt hierbij nauw samen met de gemeente Den Haag en Eneco. De uitvoerder van het project is Hydreco Geomec B.V..

Een enthousiast team van technische experts werkt nu aan de herontwikkeling van de aardwarmtebron. Het project zal aan een groeiend aantal woningen warmte gaan leveren met uiteindelijk doel om circa 4.000 woningen in Den Haag Zuidwest van duurzame warmte te voorzien. Door gebruik te maken van aardwarmte komt er jaarlijks circa 5.000 ton CO2 minder in de lucht.

De ontwikkeling en financiering van geothermie past binnen de Investeringsstrategie van het ED-fonds, dat is opgezet om projecten te (co)financieren die de uitstoot van CO2 in de stad Den Haag omlaag brengen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) heeft het fonds in beheer.


Voor meer informatie over het Energiefonds Den Haag en de cofinanciering van de geothermiebron, neem contact op met:

Nico van Est, Fondsmanager

Tel: 06 57 31 58 01, e-mail:  n.est@svn.nl

 

Activiteit in het kader van de week van de duurzaamheid

Uitnodiging namens de Gemeente Den Haag

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een echte omslag in energiegebruik nodig. Heel Nederland moet op termijn vaarwel zeggen tegen aardgas om gebouwen te verwarmen, te koken en voor warm water. In Den Haag wordt al hard gewerkt aan de overstap op andere vormen van warmtevoorziening. Onder andere bij de aardwarmtecentrale bij u in de buurt aan de Leyweg. Sinds enkele maanden werkt de Haagse Aardwarmte Leyweg BV (HAL)  daar aan de herstart van de bron. Op zaterdagmorgen 7 oktober praten we u graag bij over de stand van zaken en de vervolgstappen. We nodigen u van harte uit voor een informele bijeenkomst op het terrein van de warmtebron.

  • Wat: Informatiebijeenkomst stand van zaken aardwarmtebron Leyweg
  • Waar: Leyweg, Den Haag                                                           
  • Wanneer: Zaterdag 7 oktober 2017
  • Hoe laat: Van 9.30 tot en met 11.30, om 10.00 uur toelichting wethouder Joris Wijsmuller

Vanaf 10.00 uur is wethouder Joris Wijmuller aanwezig om een toelichting te geven op de ambities en plannen van Den Haag. Jan Willem Rösingh van de HAL vertelt over de vervolgstappen die nodig zijn om de aardwarmtebron  in gebruik te nemen.  Ook krijgt u meer informatie over de werking van de aardwarmtebron en kunt u een kijkje nemen bij de bron.

De informatiebijeenkomst vindt plaats tijdens de Week van de Duurzaamheid. Tijdens deze week van 3 tot en met 10 oktober staat centraal wat er nu al gebeurt in de stad. Maar ook wordt aandacht gevraagd voor de toekomst, want extra maatregelen en nieuwe initiatieven zijn nodig om de ambities waar te maken. Zo zorgen we er voor dat Den Haag een aantrekkelijke, groene en gezonde stad is én blijft om te wonen, werken en recreëren

We zien u graag op 7 oktober bij de aardwarmtebron op de Leyweg!

Met vriendelijke groeten ,

Gemeente Den Haag

namens Martijn Kosterman
Programmamanager Duurzaamheid

Geplande inspectie werkzaamheden in aardwarmte putten

Den Haag, 13 juni 2017

In 2016 heeft het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) de aardwarmte bronnen aan de Leyweg overgenomen met de bedoeling om ze te herstellen en aardwarmte te produceren voor het warmtenetwerk in de omgeving. Binnenkort gaan we aan het werk op het terrein. We beginnen met de inspectie van de putten om de huidige staat vast te stellen en te kijken welke vervolgwerkzaamheden nodig zijn. Het werk wordt door gecontracteerde specialistische onderaannemers uitgevoerd onder leiding van HAL. Met deze brief informeren we u graag over het ‘wie, wat, wanneer en bereikbaarheid’ rondom dit project.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van het terrein, het gereed maken van de putten voor inspectie en de inspectie zelf.
De voorbereiding bestaat uit het plaatsen van tijdelijke hekken, een kantoor unit en het bereikbaar maken van de putten. De putten zelf worden geopend en met een kraan worden daar de pomp en buizen uitgehaald. De inspectie wordt uitgevoerd met een camera en met meetapparatuur.

Eén aanspreekpunt.
U kunt met al uw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden tijdens kantooruren terecht bij:
tel:       070-2211588
mail:   info@haagseaardwarmte.nl

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 19 juni en nemen ongeveer drie weken in beslag. In de week van 19 juni wordt het bouwterrein voorbereid.

Bereikbaarheid & veiligheid
Alle panden in het omliggende werkgebied blijven gewoon bereikbaar. De plek waar de werkzaamheden plaatsvinden zetten wij af met bouwhekken.

Parkeren
Er is geen invloed op het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de buurt.

Hulpdiensten
Alle hulpdiensten kunnen zonder problemen uw pand bereiken. Zowel de brandweer, politie en ambulance zijn op de hoogte van de werkzaamheden.

Hinder
We verwachten dat de hinder die u van de geplande werkzaamheden ondervindt minimaal is. Door het materieel dat naar het werkterrein rijdt en vrachtauto’s die moeten lossen kunt u mogelijk wel enige geluidshinder ondervinden. Wij vragen uw begrip daarvoor. We doen er alles aan om de geluidshinder tot een minimum te beperken.

Tips voor veiligheid en bereikbaarheid
– Betreed nooit zonder toestemming van de hoofduitvoerder het werkterrein;
– Kom niet in het draaibereik van materieel. Mocht u er langs moeten: zoek oogcontact met de chauffeur.

Stand van zaken ontwikkeling aardwarmte project

Foto 16-01-17 11 31 07

We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Het stappenplan voor het herontwikkelen van de putten is gereed. Op dit moment stemmen we het plan af met de verschillende bevoegde instanties. Het gaat dan niet alleen om de gemeente Den Haag, maar ook om Staatstoezicht op de Mijnen. Nadat goedkeuring is verleend voor de voorgenomen activiteiten en de omwonenden en andere betrokken partijen zijn geconsulteerd, gaan we van start met de eerste stap.

De eerste stap is het omhoog halen van de productiepomp. Vervolgens gaan we met een camera de putten in om te kijken wat de huidige toestand van de bronnen is en of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moeten worden. Deze camera actie zal naar verwachting in de zomer van 2017 plaatsvinden. Dit is wat later dan de oorspronkelijke planning, maar dat heeft geen gevolgen voor het project. Het schoonmaken van de putten zal naar verwachting eind 2017 plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken zullen er enkele bovengrondse installatiewerkzaamheden plaatsvinden. De impact op de omgeving van deze activiteiten zal gering zijn. In de loop van 2018 zullen de bronnen naar verwachting worden gekoppeld aan het warmtenet.

We merken dat er groot enthousiasme is bij betrokken mensen en organisaties om aan te haken bij dit initiatief en een succes te maken van dit project. We waarderen dit enthousiasme zeer en zijn vastberaden om er alles aan te doen om de herontwikkeling tot een succes te maken, zodat we vervolgens op meer plekken in Den Haag geothermische bronnen kunnen gaan realiseren en het stadsverwarmingsnet verder kunnen verduurzamen.

Financiering Energiefonds Den Haag

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. heeft op 30 juni een financieringsovereenkomst gesloten met onder meer het Energiefonds Den Haag (ED-fonds).

De ontwikkeling en financiering van geothermie past binnen de Investeringsstrategie van het ED-fonds. De doorstart van het binnenstedelijk aardwarmteproject aan de Leyweg is daarmee een feit.

Een enthousiast team aan technische experts werkt nu aan de herontwikkeling van de bron.

Het project zal aan een groeiend aantal woningen warmte gaan leveren met uiteindelijk doel om circa 4.000 woningen in Den Haag Zuidwest van duurzame warmte te voorzien. Door gebruik te maken van aardwarmte komt er jaarlijks circa 5.000 ton CO2 minder in de lucht.

Doorstart van het aardwarmte project in Den Haag

_DSC4258Overname aardwarmte bronnen

Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (kortweg HAL) heeft recentelijk de twee aardwarmteputten overgenomen die in 2010 zijn geboord voor de levering van duurzame warmte aan woningen in Den Haag Zuidwest. De aandeelhouders van HAL zijn Perpetuum Energy Partners B.V., Hydreco Geomec B.V. en het Energiefonds Den Haag. HAL heeft als doel om aardwarmte te produceren voor de verduurzaming van de warmtenetten in Den Haag.

Zorgvuldige voorbereiding

HAL zal de komende maanden werken aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Afgelopen jaren is er veel kennis en ervaring opgedaan in de geothermie sector in Nederland. Inmiddels zijn er 13 aardwarmte projecten operationeel. De aandeelhouders van HAL zijn nauw betrokken bij de meeste van deze projecten. Deze kennis en ervaring stelt het bedrijf in staat om de aardwarmteputten met de grootste kans op succes te herontwikkelen en in gebruik te nemen.

Herontwikkeling bronnen

Het herontwikkeltraject verloopt stapsgewijs. Allereerst wordt gekeken wat de huidige toestand van de bronnen is, daarna wordt gekeken of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moeten worden. Indien dit niet tot voldoende resultaat leidt, dan zal er een zogenaamde side-track geboord moeten worden. Het is op dit moment nog niet mogelijk concreet aan te geven welke werkzaamheden wanneer gaan plaatsvinden en wat hiervan te merken is door de omgeving.

Verwachte planning

De verwachting is dat er de tweede helft van 2016 voorbereidende werkzaamheden worden verricht op de locatie, waarna in 2017 gestart kan worden met ondergrondse en bovengrondse installatiewerkzaamheden. Vervolgens worden de bestaande bronnen dan in de loop van 2017 gekoppeld aan het warmtenet. Binnenkort kunt u meer informatie verwachten over het plan op onze website www.haagseaardwarmte.nl.

Samenwerking en afstemming

HAL werkt nauw samen met de gemeente Den Haag, Eneco en Uniper (voorheen E.ON) in de planvorming en de uitvoering van dit project. Ook wil HAL komende tijd in contact treden met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden, zoals het wijkberaad, om afstemming over dit project en aanverwante zaken te zoeken.