Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector

Nieuwsbericht Stichting Platform Geothermie

Persbericht, 22 januari 2019

Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector
De aandacht in de media voor het risico van mogelijke lekkages bij de winning van aardwarmte vraagt om uitleg. Het Platform Geothermie en de brancheorganisatie DAGO zetten zich in voor de structurele veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. De sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. In de media-aandacht van de afgelopen dagen zien wij een paar onderwerpen die om toelichting vragen. Juist aan de vooravond van de energietransitie van Nederland is het van groot belang dat alle krachten, kennis en kunde gebundeld worden. Alleen door een zo open mogelijke samenwerking tussen uiteenlopende partijen is deze transitie, inclusief toepassing van geothermie, met succes te doorlopen. Stem van de sector Stichting Platform Geothermie (SPG) is een onafhankelijk landelijk Platform dat zich inzet voor de verantwoorde toepassing van geothermie in Nederland. DAGO is de vereniging van geothermiebedrijven (vergunninguitvoerders) in Nederland. DAGO werkt met haar leden aan standaarden die bijdragen aan verdere verbetering van alle kwaliteitseisen in de geothermie. Daarbij wordt veel kennis en ervaring onderling gedeeld, internationaal en ook vanuit andere sectoren waaronder die van de olie- en gaswinning en drinkwaterwinning. Tegelijkertijd is DAGO in direct contact met het Ministerie van Economische Zaken als bevoegd gezag en SodM als toezichthouder. Levensduur Volgens een artikel in Trouw van 21 januari 2019 zouden alle (23) aardwarmtesystemen met technische problemen kampen. Inderdaad zijn er de nodige technische uitdagingen en is de sector voor de Nederlandse toepassing relatief jong. Toch functioneert een belangrijk deel van de geothermieprojecten naar behoren en verbetert de sector snel op technisch en organisatorisch gebied en is tegelijkertijd aandacht voor continue verbeteringen. De in de media beschreven ‘anti lek’ chemicaliën zijn corrosieremmers (inhibitors, mijnbouwhulpstoffen) die zorgen voor bescherming tegen de corrosieve invloed van het warme, zoute water dat opgepompt wordt uit de bodem. De corrosieremmers zijn bedoeld om lekkages te allen tijde juist te voorkómen en ze zijn wettelijk toegestaan en in de vergunningen opgenomen. Vanuit het milieu oogpunt staat de minimale dosering van deze corrosieremmers voorop. Putontwerp en monitoring De operator van een geothermieput gebruikt verschillende manieren om de goede
werking van de put decennialang te waarborgen. Die manieren variëren van intensieve monitoring van de integriteit van de putten, het toedienen van de laagst mogelijke dosis corrosieremmer tot aan sensoren die de samenstelling van het opgepompte water continu monitoren. Op basis van deze continue monitoring wordt een accuraat beeld gevormd van de veiligheid rondom de warmteproductie en waar nodig ingegrepen om deze te borgen. Drinkwater en geothermie Geothermie heeft tijd nodig voor acceptatie als nieuwe, veilige en duurzame energiebron in onze maatschappij. Zorgen van andere ondergrondgebruikers, zoals die van de drinkwatersector, zijn in de geothermie uiteraard bekend. In een open samenwerking met de drinkwaterbedrijven wordt onderzoek gedaan naar het effect van geothermie op de grondwaterhuishouding in de ondergrond en de monitoring daarbij. Binnenkort zijn de uitkomsten ervan bekend. Provinciale richtlijnen zijn in de maak voor geothermie in kwetsbare gebieden. DAGO werkt daarin mee en conformeert zich binnenkort aan de eerste provinciale richtlijn die volgende week wordt ondertekend. Ruimtelijke inpassing De ideale inpassing van geothermie in Nederland vraagt zowel bovengronds als ondergronds aandacht. Deze planmatige inpassing komt alleen goed tot stand in een samenwerking tussen regionale overheden, het Rijk, omwonenden en geothermie operators. In de ontwikkeling van Regionale Energiestrategieën (RES) moet zoveel mogelijk met de verschillende belangen rekening te worden gehouden. De geothermiesector is zich erg bewust van haar verantwoordelijkheid en is daarom met alle betrokkenen in structureel gesprek over doelmatige maatregelen. Naast het Ministerie EZK en SodM zijn ook provincies, gemeenten en EBN gesprekspartners (EBN is Energiebeheer Nederland, een staatsbedrijf met jarenlange ervaring in de winning van olie en gas). In mei 2018 is het ‘Masterplan Aardwarmte in Nederland’ verschenen waarin niet alleen de potentiële groei van de sector is beschreven, maar ook de noodzakelijke voorwaarden daarvoor. Veiligheid en de perceptie daarvan zijn daarbij zeer belangrijk. De uitvoering van het Masterplan is in volle gang.
Overige informatie is beschikbaar op www.geothermie.nl en www.hoewerktaardwarmte.nl

Stichting Platform Geothermie

Oude Delft 37 2611 BB Delft

www.geothermie.nl

info@geothermie.nl

Onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie in regio Ypenburg/Nootdorp

Hydreco, HAL, Eneco, AgroEnergy, tuinders uit de regio Noukoop-Balijade  en de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben op 18 januari 2019 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van aardwarmtelevering aan het bestaande warmtenet van Ypenburg, het glastuinbouwgebied Noukoop-Balijade en de resterende gebouwde omgeving in Nootdorp te onderzoeken.

Klik hier voor volledig persbericht.

Zie ook link:

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/95508/onderzoek-naar-mogelijkheden-voor-geothermie

en

https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/op-zoek-naar-nieuwe-warmtebronnen/

 

Minister Wiebes bezoekt locatie Haagse Aardwarmte Leyweg

Wat begon met een ingezonden brief heeft woensdag 14 maart daadwerkelijk geleid tot een gesprek tussen Guido Weijers en minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

De Bredase cabaretier schreef in januari een brief aan de minister om aandacht te vragen voor het milieu. Wiebes ging niet alleen akkoord met Weijers’ oproep om samen een kopje koffie te drinken, hij nam hem ook mee op werkbezoek in Den Haag.

Samen bezochten ze een de locatie van Haagse Aardwarmte Leyweg.

HAL doet mee aan Energiesafari – Openstelling ketelhuis en uitleg over aardwarmte

Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan Haagse Aardwarmte Leyweg op zaterdag 10 februari.

Van 12.00 tot 17.00 uur bent u welkom in het bruine gebouw op de hoek van de Leyweg en de Zuidwoldestraat, het zogenaamde ketelhuis.

Wij informeren u daar graag over aardwarmte en de ontwikkelingen rond de aardwarmtebron bij u in de buurt aan de Leyweg.

Samen op weg naar klimaatneutrale stad

In Den Haag werken energieproducenten, netbeheerders, woningcorporaties, bewonersinitiatieven, bedrijven en de gemeente samen om alle gebouwen in Den Haag zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken.

Op die manier is én blijft Den Haag een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. In Den Haag zijn al veel mensen actief om hun huis, bedrijf of buurt te verduurzamen.

Wilt u weten hoe ze dat doen? Dat is te zien tijdens de Energiesafari. De aardwarmtecentrale is één van de locaties die u tijdens de Energiesafari kunt bezoeken.

Kijk voor de andere vijftien bijzondere locaties in de stad op www.denhaag.nl/energiesafari

Wij zien u graag op 10 februari!

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

PERSBERICHT

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN B.V., Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC B.V. en Gemeente Westland  gaan samen onder de naam Geothermie Alliantie Zuid-Holland werken aan het verduurzamen van de warmtevoorziening door de winning van aardwarmte in Zuid-Holland.

De Geothermie Alliantie is opgericht om de winning en het gebruik van duurzame warmte uit de diepe ondergrond (aardwarmte oftewel geothermie) in de provincie Zuid-Holland te bevorderen. Daarvoor wordt gekeken naar de optimale mogelijkheden voor de ontwikkeling van geothermie in Zuid-Holland.  En hoe deze omgezet kunnen  worden in concrete plannen om aardwarmte veilig en maatschappelijk verantwoord te kunnen winnen. Daarvoor zullen alle deelnemende partijen hun relevante kennis en ervaring op het gebied van geothermie, de ontwikkeling van infrastructuur en de warmtemarkt inbrengen.

Zuid-Holland is bij uitstek de provincie waar de omstandigheden in de diepe ondergrond gunstig zijn om aardwarmte te winnen.  Het merendeel van de in Nederland gerealiseerde geothermische projecten bevindt zich dan ook in Zuid-Holland (8 van de 15). Doorgaans gaat het daarbij om initiatieven vanuit glastuinbouwbedrijven die de mogelijkheden van geothermie hebben verkend en gerealiseerd.  De verwachting is dat de geothermische warmte in de komende tijd ook op grote schaal kan worden gewonnen voor de verwarming van woningen, kantoren en andere industrieën, bijvoorbeeld via de koppeling met de aanleg van een warmtenet.

De ontwikkeling van duurzame, lokale warmtebronnen zoals geothermie, is van groot belang voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Het klimaatakkoord van Parijs en de uitfasering van aardgas maken dat het gebruik van andere warmte bronnen  de komende jaren enorm zal toenemen.  Met deze nieuwe alliantie willen de partijen warmte uit de ondergrond benutten voor inzet in warmtenetten, naast restwarmte.

————————————————————————————————

Specifieke informatie over de partners:

  • Gemeente Westland heeft inmiddels vijf geothermie projecten in werking en één triasboring in realisatiefase. In het kader van Coalitie Hot is de ambitie komende jaren 8 aanvullende projecten te gaan realiseren.
  • Eneco levert op diverse plaatsen in Zuid-Holland warmte aan gebouwen, in aantal aansluitingen variërend van een paar duizend tot meer dan 40.000 woningen. De grootste netten liggen in Rotterdam en Den Haag. De doelstellingen van de Geothermie Alliantie Zuid Holland sluiten naadloos aan op de visie van Eneco; de vraag naar duurzame warmte zal groeien en Eneco wil dit invullen door de uitbreiding van haar lokale warmtenetten en het aansluiten van duurzame bronnen. Eneco ziet zichzelf vooral als potentiële afnemer van warmte voor haar klanten.
  • Geothermie is voor HVC een speerpunt, wat past bij de rol om haar aandeelhouders (gemeenten en waterschappen) te faciliteren bij de vormgeving en uitvoering van activiteiten die nodig zijn voor de lokale verduurzaming en uitfasering van aardgas. HVC is actief in de volledige keten van beleidsadvies en projectontwikkeling tot het investeren, realiseren en exploiteren van duurzame warmtebronnen, open warmtenetten en de levering van warmte aan bedrijven en consumenten.
  • Voor Hydreco Geomec is geothermie core-business. Met een team van op dit moment 15 professionals wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van vele geothermie projecten in Nederland, met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant (hiervan zijn Den Haag, Delft, Voorne en Tilburg het verst gevorderd). Het doel is om als geothermie operator langjarig het technisch beheer en de exploitatie van vele geothermie plants uit te voeren. Dit doet Hydreco Geomec voor eigen projecten, maar ook in opdracht van derden.
  • EBN, een beleidsdeelneming van het ministerie van Economische Zaken en primair actief in de exploratie en winning van olie en gas, adviseert EZ over de ontwikkeling van geothermie in Nederland Daarbij zet EBN haar kennis van de ondergrond en manier van werken in de olie- en gassector breed in om bij te dragen aan de energietransitie. De door EBN en TNO ontwikkelde portfoliobenadering laat zien dat door het in samenhang ontwikkelen van meerdere projecten, zoals ook toegepast in de olie en gas sector, grote voordelen van risicoreductie, kostenreductie en rendementsoptimalisatie worden gerealiseerd. Met deelname van EBN wordt deze benadering ook in de Geothermie Alliantie Zuid-Holland geborgd.
  • De leden van DAGO bundelen en delen hun kennis en ervaringen van geothermie onderling en brengen dit binnen de alliantie in met het streven naar gezamenlijke standaarden, procedures en criteria. Specifieke aandachtsgebieden daarbij zijn:  veiligheid, gezondheid en milieu,  passende aansluiting met bestaande en toekomstige wet- en regelgeving,  doelmatige bedrijfsvoering en  betrouwbare en betaalbare geothermie.

Status update projectwerkzaamheden Haagse Aardwarmte Leyweg

30 oktober 2017

Afgelopen juni hebben we de putten bij de aardwarmtecentrale aan de Leyweg opengemaakt en van binnen geïnspecteerd. Dit was best een spannend moment omdat de putten 5 jaar stil hebben gestaan. En we zijn tevreden met het resultaat: de putten zijn in goede staat. Wel is één van de putten onderin enigszins verstopt, maar dat wordt de komende maanden opgelost. In een filmpje kunt u beelden zien van de binnenkant van de put op verschillende dieptes !

De afgelopen maanden zijn verdere plannen voor het operationeel maken van de aardwarmtebron uitgewerkt. Momenteel wordt hard gewerkt om alle noodzakelijke vergunningen te verkrijgen. Dit gebeurt allemaal door Hydreco Geomec, een bedrijf met veel ervaring met het ontwikkelen en beheren van geothermieprojecten.

Wij gaan vanaf januari met speciale apparatuur de putten schoonmaken en testen. Hiervoor wordt eind 2017 het bouwterrein ingericht en een vloeistofdichte bestrating aangelegd. Ook wordt op een deel van het naastliggende parkeerterrein één grote silo of een aantal kleinere silo’s gebouwd voor tijdelijke opslag van water dat bij het schoonmaken en testen van de putten omhoogkomt. Dit water wordt later afgevoerd naar zee. Hiervoor is een vergunning verkregen. Wij houden u via deze website op de hoogte van de werkzaamheden.

De verwachting is dat eind 2018 de aardwarmtecentrale warmte aan huizen kan gaan leveren in Den Haag Zuidwest.